Zásady zpracování osobních údajů zákazníků reklamní agentury 
Size, reklamní agentura, s.r.o.

I.

Úvod

Těmito zásadami zpracování osobních údajů zákazníků reklamní agentury 
Size, reklamní agentura, s.r.o. (dále jen „zásady“) se řídí společnost Size, reklamní agentura, s.r.o.
IČ: 27635481, se sídlem Květinová 118, Svinaře 267 28, (dále jen „správce“), při zpracování osobních údajů zákazníků,
čímž zajišťuje důvěrnost a bezpečnost těchto osobních údajů.

Tyto zásady byly vypracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Zákazníkem se pro účely těchto zásad rozumí zákazník reklamní agentury Size, reklamní agentura, s.r.o.
a mimo jiné i další účastníci (třetí strany) zahrnutí do vzájemné komunikace v rámci elektronických komunikací mezi zákazníkem
a správcem.

II.

Zdroje, účel, způsob zpracování osobních údajů

Správce zpracovává následující údaje zákazníků, pro které mu byly zákazníkem osobní údaje předány, a to:
Identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, u podnikatele IČ a DIČ
Adresní údaje – adresa pro doručování, telefonní číslo, e-mailová adresa,
Údaje pro realizaci platebního styku a zaúčtování plateb – číslo účtu, kód banky, IBAN, spojovací číslo SIPO
Údaje nezbytné pro realizaci objednávky zákazníka – specifikace objednávky, adresa místa výkonu zakázky

Účel zpracovávaných údajů:

Plnění smluvního vztahu (uzavření smlouvy, zaslání nabídky služeb stávajícím zákazníkům, vyřizování reklamací,
vyřizování objednávek, vystavení faktur, cenové kalkulace, vymáhání pohledávek, uplatnění práv u soudu, pojišťoven,
realizace platby za poskytnuté služby, vrácení přeplatků)
Plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy (zejména daňové povinnosti)
Plnění pro účely ochrany oprávněných zájmů správce (přímý marketing – zasílání obchodních sdělení a nabídek produktů a služeb)
Osobní údaje jsou správcem získávány přímo od zákazníků nebo z veřejně přístupných zdrojů (internet, veřejné rejstříky).
Osobní údaje jsou zpracovány a uschovány strojově prostřednictvím výpočetního hardware a software; v písemné podobě

III.

Souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů

V případě, že nepůjde o zpracování osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) až f) GDPR, vyžádá si správce od zákazníka
souhlas se zpracováním osobních údajů.
Pokud zákazník tento souhlas správci neudělí, nebude správce tyto osobní údaje zákazníka zpracovávat.

IV.

Zpracovatelé osobních údajů

Přístup k osobním údajům zpracovaných správcem mají rovně další subjekty, které zpracovávají osobní údaje pro správce
v rámci služeb poskytovaných správci, a jsou tedy ve smyslu čl. 4 odst. 8 GDPR zpracovateli osobních údajů.
Jedná se o tyto služby: účetní poradenství, vedení účetnictví, vedení mzdové agendy;
marketingové služby; právní služby vymáhání pohledávek.

Správce má se všemi subjekty, které zpracovávají osobní údaje zákazníků pro správce uzavřeny smlouvy
v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů GDPR
a pokud nikoli, jedná se o subjekty, které jsou vázány zákonnou povinností mlčenlivosti.

V.

Předávání osobních údajů do zahraničí

Správce nepředává osobní údaje zákazníků do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím dle čl. 44 až 50 GDPR.

VI.

Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení
nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy.
Poté jsou osobní údaje v datových souborech vymazány a v listinné podobě skartovány.

Základní lhůty pro zpracování osobních údajů správcem:

Uchování osobních údajů u zákazníků, pokud dojde ke splnění veškerých závazků ze strany zákazníka po dobu 3 let
ode dne ukončení poslední smlouvy
V případě jednání o uzavření smlouvy, ale k uzavření nedošlo, je správce oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje
po dobu 3 měsíců od ukončení jednání
V případě faktur a jiných daňových dokladů je správce povinen archivovat faktury a jiné daňové doklady 10 let,
rovněž smlouvy, na jejichž základě byly faktury vystaveny
V případě zákazníků, kteří mají dluh vůči správci, si správce ponechá osobní údaje související s dluhem
po celou dobu vymáhání dluhu
V případě zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a nabídek služeb poskytovaných správcem,
uchovává správce osobní údaje po dobu trvání souhlasu v přímém marketingu

VII.

Práva zákazníků jako subjektů údajů

Zákazník jako subjekt údajů má ohledně ochrany osobních údajů práva, která vyplývají z GDPR,
která je oprávněn uplatnit vůči správci:
Právo na přístup k osobním údajům
Právo na opravu nepřesných či nepravdivých osobních údajů
Právo požadovat vysvětlení (v případě zpracování osobních údajů zákazníka v rozporu s právními předpisy)
Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)
Právo na výmaz nebo omezení osobních údajů-v případě, že osobní údaje zákazníka již nejsou potřebné pro účely,
pro které byly zpracovávány, má zákazník právo požadovat jejich výmaz
Právo na přenositelnost osobních údajů-v případě, že má zákazník zájem na tom, aby správce předal jeho osobní údaje
dalšímu subjektu, má právo na přenositelnost. Pokud by však výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv
a svobod třetích osob, nevyhoví správce žádosti
Právo vznést námitku-proti zpracování osobních údajů
Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů-zákazník má právo kdykoliv souhlas odvolat
Při výkonu práv uvedených v předchozím odstavci, mohou zákazníci kontaktovat správce na adrese:
Size, reklamní agentura, s.r.o., Květinová 118, Svinaře 267 28
nebo e-mailovou adresu: pralovszky@size.cz

Na žádosti zákazníků, které se týkají uplatnění práv, bude správce reagovat do 30 dnů ode dne obdržení žádosti.
V případě nutnosti je správce oprávněn prodloužit lhůtu nejdéle o 2 měsíce, nutno informovat zákazníka.

VIII.

Bezpečnost zpracování osobních údajů

Společnost se zavazuje chránit osobní údaje zákazníků. K tomu používá bezpečnostní technologie a opatření určených k ochraně informací před neoprávněným přístupem, používáním nebo zveřejněním. Zabezpečení osobních údajů je pravidelně testováno.
Veškeré osobní údaje v elektronické podobě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby,
které potřebují s osobními údaji nakládat v nezbytném rozsahu.

Tyto zásady zpracování osobních údajů zákazníků společnosti Size, reklamní agentura, s.r.o.
nabývají platnosti a účinnosti dne 25.5.2018.